ข่าวและประกาศของเว็บ

อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การประเมินผลการปฏิบัติงาน

by ครูเสนาะ พวงแก้ว -

📍วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนเมืองปราณบุรี เป็นสถานที่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA รุ่นที่ 1

ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสหวิทยาเขตสิงขร อำเภอกุยบุรี สามร้อยยอด ปราณบุรี หัวหิน โดยมี ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดการอบรม และเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ร่วมกับวิทยากร PA Support Team


การพัฒนาบุคลากร

by ผู้ดูแลระบบ สมาชิก -

วันที่ 1-2 เมษายน 2564 โรงเรียนเมืองปราณบุรี จัดโครงการพัฒนาบุคลากร อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อ e-learning ด้วยโปรแกรม Moodle ให้กับคุณครูโรงเรียนเมืองปราณบุรี และ โรงเรียนหัวหิน จำนวน 54 ท่าน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักสูตร โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม.ราชบุรี เพื่อพัฒนาครู และบุคลากร ให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด รหัสหลักสูตร ๖๒๐๙๖ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองปราณบุรี

2