ศึกษาความรู้เกี่ยวกับ ประเภทของภาษาคอมพิวเตอร์  ข้อดีและข้อจำกัดของภาษาคอมพิวเตอร์แต่ละประเภท  การวิเคราะห์ปัญหา  การออกแบบโปรแกรม               การเขียนโปรแกรม  การทดสอบโปรแกรม  และ  การจัดทำเอกสารประกอบ โดยใช้การสืบค้นข้อมูล  การอภิปราย  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ หลักการแก้ปัญหา  กระบวนการแก้ปัญหา  การจำลองความคิด  โครงสร้างภาษา  การเขียนแผนภาพแสดงขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม  กฎเกณฑ์ไวยากรณ์ของภาษาคอมพิวเตอร์ หลักการเขียนโปรแกรม ให้ตัวควบคุม ข้อมูล ตัวแปร และค่าคงที่ การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข และการทำงานแบบวนรอบ (Loop) 

          ปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมตามขั้นตอน 5 ขั้นตอน คือ การวิเคราะห์ปัญหา  การออกแบบโปรแกรม  การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  การทดสอบโปรแกรม  และการจัดทำเอกสารประกอบ  มีทักษะและความเข้าใจด้านการเขียนโปรแกรม

          เพื่อให้เข้าใจและเห็นคุณค่าของการเขียนโปรแกรม   เข้าใจวิธีการเขียนโปรแกรม   และมีเจตคติที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์ สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการทำงานและการประกอบอาชีพอย่างถูกต้องตามกระบวนการอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

 ผลการเรียนรู้

๑.      อธิบายเกี่ยวกับประเภท ข้อดี ข้อเสียของภาษาคอมพิวเตอร์ได้

๒.    วิเคราะห์ปัญหา และออกแบบโปรแกรมได้

๓.     เขียนคำสั่งพื้นฐานของโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ได้

๔.     บอกวิธีการเขียนโปรแกรม (Code) ให้ตัวควบคุมได้

๕.     อธิบายเกี่ยวกับข้อมูล ตัวแปร และค่าคงที่ได้

๖.      บอกขั้นตอนการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขได้

๗.     บอกขั้นตอนการทำงานแบบวนรอบ (Loop) ได้

๘.     เขียนโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันได้