มาตรฐานการเรียนรู้

                ศ 1.1   สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม           และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ตัวชี้วัด

                ศ 1.1 ม.4-6/1 วิเคราะห์การใช้ทัศนธาตุและหลักการออกแบบในการสื่อความหมายในรูปแบบต่าง ๆ

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.  อธิบายความสำคัญ­ของทัศนธาตุที่มีต่อการออกแบบงานทัศนศิลป์ (K)

2.  ใช้ทัศนธาตุในการออกแบบสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ (P)

 3.  เห็นความสำคัญ­ของทัศนธาตุในการออกแบบสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ (A)